:::: MENU ::::

AM Diamantboring ApS

Diamantboring i Østjylland

Leveringsbetingelser

Priser
Alle priser er baseret på, at opgaven kan udføres, ligesom priserne er baseret på, at arbejdet kan udføres indenfor den normale arbejdstid.

Tilbud
Er gyldige i 4 uger og er i øvrigt i henhold til AB 92. I alle tilfælde fremlægges tilbud med forbehold for mellemsalg. Mundtligt afgivne overslagspriser er ikke bindende. Forlanges fast pris skal dette være skriftligt bekræfter, eller der skal kunne henvises til et fremsendt skriftligt tilbud.

Erstatningsansvar
Kunden bærer ansvar for alle skader og tab, som indtræder i forbindelse med diamantboring. Afsætning af borepunkter påhviler kunden.

Uanset hvem der foretager opmærkningen, bærer kunden ansvaret for alle skader eller følgevirkninger som opstår.
AM Diamantboring påtager sig ikke noget ansvar for vandskader, misfarvning af facader og lign. som følge af bore- og skæreslam.

Af sikkerhedsmæssige grunde skal el-forsyninger i konstruktion, hvor der bores eller saves, afbrydes inden arbejdets påbegyndelse, da kølevand ikke kan opsuges i isoleringslag, hule konstruktioner og lign. Det påhviler kunden, at sikre, at vand kan afledes fra arbejdsstedet uden fare for skader.

AM Diamantboring fraskriver sig ethvert ansvar for driftstab uanset, hvem et sådan tab rammer. Såfremt tredjemand rejser erstatningsansvar overfor AM Diamantboring for skader i forbindelse med arbejdets udførelse, er kunden forpligtet til at friholde AM Diamantboring for alle tab og udgifter, herunder erstatning og omkostninger i forbindelse hermed, ligesom kunden er pligtig til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler sager.

Vinterforanstaltninger
Ved boring og skæring i vinterperioden må der påregnes ekstra vinterforanstaltninger, som debiteres ekstra.

Armering
For boring i jern og kamstål over Ø12 mm. beregnes ekstra, medmindre andet er aftalt skriftligt.
For skæring i jern og kamstål over Ø12 mm. samt langsgående jern og kamstål beregnes ekstra medmindre andet er aftalt skriftligt.

En forudsætning for bearbejdning i fuldt armeret beton med diamantværktøjer er, at der arbejdes i fuldt massivt vibreret materiale og ingen løse sten eller armeringer forekommer. Såfremt disse krav ikke opfyldes, er kunden pligtig til, af nævnte årsager , at erstatte eventuelle ødelagt diamantværktøj. Ved savning skal påregnes ekstra indsnit i omliggende beton – medmindre andet er aftalt.

Vand og el
Vand og el stilles til rådighed af kunden og må være til disposition – max. 30 meter fra arbejdsstederne. Ellers skal det oplyses ved bestilling.

Vand
Alm. vandtryk fra vandværket.

El
Huller Ø12 – Ø350: 16A 1x230V
Huller over Ø350: 16A 3x380V
Skæring i væg: 32A 3x380V
Skæring i gulv: 16A 3x380V

Brug af specialudstyr f.eks. arbejdsbelysning, stillads, taljer, generator m.m. debiteres ekstra.

Afstivning/understøtning af de udskårne klodser, således at disse ikke falder ned, foretages af kunden med mindre andet er aftalt.

Transport af borekerner og afsavede betonstykker samt rengøring af byggepladsen debiteres ekstra.

Ventetid
Os uvedkommende ventetid vil blive debiteret efter regning. Såfremt der i tilbuddet er indregnet diæter og hotelophold og ventetiden foranlediger yderligere overnatning vil dette blive debiteret ekstra.